čini kombinacija aktivnosti namenjenih korisnicima sa aktivnostima koje unapređuju kvalitet rada Centra za podršku Sveda.

Mreža Otvorenih Vrata - MOV (partnerstva)

Više

Moj čarobni dnevnik

Više

UGAO RODITELJA: Planiranje i realizacija IOPa

Kada se postavi opcija obrazovanja dece/učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom po IOPu, otvara se niz pitanja koja muče roditelje jer žele da detetu omoguće kvalitetno obrazovanje i izbegnu segregaciju i etiketiranje svog deteta zbog vidljive različitosti u obrazovnim potencijalima. Obrazovnje svakog deteta/učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom po IOPu je jedinstveno, specifično i unikatno. Priručnik nudi odgovore na najčešća zajednička pitanja svim roditeljima i dileme sa kojima se susreću kada se pokrene pitanje obrazovanja po IOPu. Priručnik se može pogledati i poručiti.

Više

ŽENE PREDUZETNICE - KARIJERA I IZAZOVI

Više

Upitnik za žene-majke

Želimo da saznamo sa kakvim situacijama ste se susretali kao žena i kao majka od kada ste rodili-saznali da imate dete sa smetnjama. Smatramo da majka nosi najveći teret brige i nege deteta sa smetnjama i da je pored pomoći detetu, upravo njoj, potrebno najviše podrške i kao ženi i kao majci. Vaši iskreni odgovori, pokazaće nam sa čime se suočavate svaki dan i kakva Vam je podrška potrebna. Mi ćemo se potruditi da izađemo u susret Vašim potrebama. Upitnik je anoniman ali ukoliko želite možete ostaviti ime i prezime, a podaci ostaju u SVEDI.

Više

INDIVIDUALNI TRETMANI SA DECOM

Više

PAKETI PODRŠKE

Više

ZDRAV DUH - ZDRAVA PORODICA

Više

SAVETI I KONSULTACIJE - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Više

UPITNIK ZA RODITELJE - Moje dete/odrasla osoba sa smetnjama u razvoju - najpotrebnija podrška

Molimo roditelje dece/odraslih osoba sa smetnjama da popune ovaj upitnik i time pomognu da se lakše obezbedi podrška za dete i porodicu. Upitnik je anoniman. Klikom na dugme VIŠE, doći ćete do upitnika. HVALA NA SARADNJI.

Više

Jačanje psihosocijalnih kapaciteta žena-majki dece i mladih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Poboljšanje psihofizičkog stanja žene-majke i obezbeđenje kontinuirane podrške za njen razvoj i napredak u samostalnom obezbeđivanju sigurnosti za sebe i dete.

Više

KORACI SARADNJE – VREDIMO, ZAR NE?!

Unapređenje saradnje udruženja sa vaspitno-obrazovnim ustanovama na opštinama Zemun i N. Beograd radi podsticanja inkluzije dece sa i bez smetnji, kroz rad stručnjaka i volontera na pripremi i realizaciji predstave sa decom učesnicima iz specijalnih i redovnih škola i predškolskih ustanova.

SVI (ZA)JEDNO - INTEGRACIJA SNAGA 1. Deo

Formiranje i objedinjavanje mreže usluga NVO, ustanova i institucija... na teritoriji Zemuna i Beograda radi poboljšanja socijalnog i psihofizičkog statusa siromašniih porodica sa detetom sa smetnjama, kroz realizaciju stručnih tretmana sa korisnicima i promotivnih aktivnosti u skladu sa pravima dece po Konvencijom UN o pravima deteta.

SVI (ZA)JEDNO - INTEGRACIJA SNAGA 2. Deo

Formiranje i objedinjavanje mreže usluga NVO, ustanova i institucija... radi poboljšanja socijalnog i psihofizičkog statusa porodica sa detetom sa smetnjama, kroz realizaciju stručnih tretmana i promotivnih aktivnosti sa korisnicima na teritoriji Zemuna.

OSNAŽIVANJE PORODICE SA DETETOM SA SMETNJAMA

Pružanje psihosocijalne podrške porodicama sa detetom sa smetnjama kroz stručne individualne tretmane sa detetom sa smetnjama, grupne aktivnosti sa decom sa i bez smetnji i grupne psihosocijalne tretmane sa roditeljima.

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ADVANCEMENT OF CHILDREN WITH DEVELOPMENT PROBLEMS AND THEIR FAMILIES

Stvaranje mreže podrške nevladinih organizacija, ustanova i institucija radi pružanja sveobuhvatne podrške deci sa smetnjama i njihovim porodicama.

OSNAŽIVANJE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU – VREDIMO, ZAR NE?!

Uključivanje porodice sa detetom sa smetnjama u sve životne sadržaje u lokalnom i širem okruženju dostupne porodicama sa decom bez smetnji izlaskom iz izolacije i socijalnim uključivanjem u lokalnu sredinu.

INTEGRACIJA RAZLIČITIH SNAGA- Kvalitetnije uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u životnu sredinu

Unapređenje kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju kroz kreiranje i realizovanje aktivnosti koje se tiču senzibilisanja vršnjaka i okoline za potrebe dece sa smetnjama uključivanjem u obrazovni sistem.

OBUKE ZA PROSVETNI KADAR

Akreditovan seminar Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) - broj 260 „Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške učenicima/deci sa smetnjama u razvoju u školi/predškolskoj ustanovi”. OSNAŽIVANJE PROSVETNOG KADRA ZA RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U REDOVNOJ GRUPI VRTIĆA I U ODELJENJU REDOVNE ŠKOLE.

Više

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Više