OBUKE ZA PROSVETNI KADAR

Prosvetnom kadru, kao jednoj od ciljnih grupa SVEDE, omogućili smo da preko Pedagoškog društva Srbije(PDS), putem akreditovanog programa „Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške učenicima/deci sa smetnjama u razvoju u školi/predškolskoj ustanovi” , razvijaju i usavršavaju stručne kompetencije za rad u grupi/odeljenju gde se nalazi DSUR. Ovakvi seminari spadaju u sistemske i razvojne aktivnosti u obrazovanju jer akreditaciju odobrava stručna komisija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), koji je stručna institucija u obrazovnom sistemu. Time se utiče na inkluzivnu kulturu, politiku i praksu ustanove, pojedinca u njoj kao i uticaj u lokalnoj zajednici.